Ons aanbod

SBO: een lesplek in het speciaal basisonderwijs
Gemiddeld zitten er 15-16 leerlingen in onze SBO-groepen. De leerlingen krijgen dezelfde vakken als op een reguliere basisschool. De speciaal opgeleide leerkrachten en onderwijsassistenten scheppen structuur, rust en duidelijkheid en hebben veel geduld. Zij zorgen dat de leerlingen zich veilig en uitgedaagd voelen. Ze hebben oog voor de individuele behoeften van leerlingen en sluiten aan bij hun eigenheid en hun niveau. Alles is erop gericht dat de leerlingen (weer) plezier krijgen in het leren. Onze leerkrachten denken in kansen en oplossingen, in plaats van in problemen.
Het samenwerkingsverband vraagt van de Kristal om verbreed toe te laten. Dat betekent dat we ook leerlingen kunnen plaatsen met een intensievere ondersteuningsbehoefte, die niet passen binnen het speciaal onderwijs (SO).
     
OZA-groep: een onderwijs zorg arrangement
Dit is groep voor jonge kinderen (4 t/m 7 jaar) die een zeer intensief aanbod in het leren van schoolse vaardigheden nodig hebben. Daarnaast is er vanuit de jeugdzorg ondersteuning nodig in het gezin. De jeugdzorgwerker is medeverantwoordelijk voor de gedragsontwikkeling van de leerling. De jeugdzorgwerker werkt nauw samen met de groepsleerkracht en heeft contact met de ouders/verzorgers.
We bepalen per leerling welke vorm van onderwijs het meest passend is na de OZA-groep: SBO, speciaal onderwijs (SO) of dagbehandeling.
 
KTO: kort tijdelijke observatie
Soms ontwikkelt een kind zich op een reguliere basisschool niet goed, zonder dat de oorzaak duidelijk is. Wij kunnen het kind tijdelijk een observatieplek aanbieden. In 6-8 weken brengen we de onderwijsbehoeften van het kind in kaart. Hierna geven we een advies wat de beste plek is voor het kind, bijvoorbeeld het SBO.