Multidisciplinair team

Onze school heeft een multidisciplinair team dat bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, de orthopedagoog en de schoollogopedist.
We werken nauw samen met externen, zoals de jeugdzorgwerker, de kinderoefentherapeut Cesar, de dyslexiebehandelaar, de logopedist van Sprekend logopedie en de schoolarts.
 
Commissie van begeleiding (CVB)
Onze school beschikt over een CVB, die de leerlingenzorg aanstuurt. Dat gebeurt in samenwerking met de leerkracht. De CVB bestaat uit de orthopedagoog, de adjunct-directeur en de schoolarts.
 
Orthopedagoog
De orthopedagoog ondersteunt leerkrachten en voert intelligentieonderzoeken uit. De ondersteuning bestaat onder andere uit het meekijken in de klas, het doen van observaties, het voeren van gesprekken met leerlingen en het opstellen van handelingsplannen. Daarnaast kan de orthopedagoog aansluiten bij gesprekken met ouders/verzorgers en instanties.
 
Schoollogopedist
De schoollogopedist begeleidt kleine groepjes kleuters om hun taalontwikkeling te verbeteren. Ook bepaalt zij of leerlingen individuele logopedie nodig hebben. Als dat zo is, wordt daarvoor een externe logopedist ingeschakeld. Tot slot ondersteunt de schoollogopedist alle leerkrachten bij het geven van taalonderwijs; daarbij is er veel aandacht voor woordenschat.
 
Jeugdzorgwerker
Op de Kristal werkt een jeugdzorgwerker die vanuit Youké, in opdracht van de gemeente, leerlingen, leerkrachten én ouders kan ondersteunen. Samen met de commissie van begeleiding waaraan ook de leerkracht deelneemt, bepaalt zij welke vorm van ondersteuning van toepassing is. Vormen van ondersteuning zijn: leerlingen trainen in schoolse vaardigheden buiten de klas, het ondersteunen van deze leerlingen in de klas zodat wat ze geleerd hebben daar kunnen toepassen, observeren in de klas en leerkrachten tips geven in hoe zij een leerling kunnen begeleiden en ouders ondersteunen indien er sprake is van lichte opvoedingsproblemen.
 
Kinderoefentherapeut Cesar
Als een leerling motorische problemen heeft, bijvoorbeeld met bewegen of schrijven, kan de therapeut de leerling onder schooltijd onderzoeken of behandelen. Tijdens de behandeling ontwikkelt de leerling de motorische vaardigheden spelenderwijs. De therapeut betrekt ouders zoveel mogelijk bij de behandeling. Voor behandeling is een verwijsbrief van de huisarts nodig.
De Cesartherapeut geeft ook gymles aan de kleuters.
 
Dyslexiebehandelaar
Leerlingen met dyslexie kunnen onder schooltijd behandeld worden. De behandeling wordt gegeven door Opdidact.
 
Logopedist
Als een leerling individuele logopedie nodig heeft, regelen ouders/verzorgers zelf de aanmelding bij een logopediepraktijk. Dat gebeurt altijd in overleg met onze schoollogopedist. Er is een verwijsbrief van de huisarts nodig.
Ouders/verzorgers kiezen zelf de logopediepraktijk. Als zij kiezen voor Sprekend logopedie, kan de logopediebehandeling onder schooltijd plaatsvinden.
 
Schoolarts
De schoolarts denkt mee over leerlingen bij wie de ontwikkeling niet naar wens verloopt. Waar nodig kan zij acties in gang zetten. Denk aan het maken van een verwijsbrief of het aanvragen van een therapie. Ook kan zij leerlingen oproepen voor een gezondheidsonderzoek, bijvoorbeeld als de ouders of de leerkrachten zorgen hebben.