Pedagogisch en didactisch aanbod

Pedagogisch aanbod
Relatie, autonomie en competentie vormen de basis van waaruit wij werken.
  • Relatie
    Om tot leren te komen is een goede relatie tussen leerling en leerkracht essentieel. Zonder relatie geen prestatie. Wij zijn onvoorwaardelijk beschikbaar voor de leerling, in elke situatie. Wij zien altijd de leerling achter het gedrag en zoeken naar wat de leerling nodig heeft. Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede sfeer.
  • Autonomie
    Autonomie betekent dat wij onze leerlingen leren om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen, waarbij ze rekening houden met de ander.
  • Competentie
    Wij zorgen voor een competent gevoel bij onze leerlingen. Dit betekent dat wij zorgen dat elke leerling elke dag succeservaringen heeft. De leerkracht zorgt voor passende leerdoelen en haalbare resultaten. Daarbij heeft de leerkracht ook oog voor de talenten en interesses van de leerling. Wij zien het als onze opdracht om elke leerling uit te dagen en uit elke leerling het uiterste te halen.
 
Didactisch aanbod: de leerstof
Onze leerlingen krijgen dezelfde vakken als op een reguliere basisschool. Er is veel aandacht voor de hoofdvakken: technisch lezen, begrijpend lezen, taal, spelling en rekenen. Ook werken we structureel aan bijvoorbeeld wereldoriëntatie en gymnastiek. Digitaal leren maakt onderdeel uit van ons leerstofaanbod.
Op de Kristal gaat het niet alleen om kennis. We stimuleren de persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit. We helpen leerlingen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.  Ook ontwikkelen zij sociale en praktische vaardigheden die ze hun hele leven nodig hebben.
 
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Elke leerling bij ons op school heeft een eigen OPP. We maken dit plan binnen 2-4 weken na de start op de Kristal. Dit plan beschrijft de ontwikkeling van de leerling en de didactische en pedagogische doelen voor een halfjaar. Dit OPP wordt altijd samen met de ouders/verzorgers doorgenomen en vastgesteld.