Ga naar de inhoud

Betrokkenheid ouders

Samenwerken met ouders

Samenwerken met ouders en verzorgers vinden we erg belangrijk. We hebben een ouderraad, een medezeggenschapsraad en klassenouders. Doordat ouders de school helpen met waardevolle informatie over de leerling, weten we beter wat een leerling nodig heeft om zich te ontwikkelen.

We werken ook continu aan het verbeteren van de samenwerking met ouders. Hiervoor is een speciale werkgroep ouderbetrokkenheid, waarin ouders en teamleden zitten.

Contactmomenten in het jaar

Er is persoonlijk contact en schriftelijke communicatie.

Aan het begin van het jaar ontvangen ouders van de leerkracht een informatiebrief met daarin alle relevante informatie voor het komend schooljaar.

Aan het begin van het jaar is er een kennismoment voor ouders in de klas zodat zij elkaar kunnen leren kennen.

Als een kind enkele weken op school zit, nodigt de leerkracht de ouders uit voor een startgesprek. Hierin kunnen ouders kennismaken en het ontwikkelingsperspectief (OPP) van het kind bespreken.
Kinderen kunnen afhankelijk van hun leeftijd (deels) aanwezig zijn bij het gesprek.

Tweemaal per jaar ontvangen de leerlingen een rapport: in februari en juni. Hierover voeren leerkrachten met ouders het gesprek. Ouders kunnen via Parro intekenen voor het rapportgesprek. Tijdens dit gesprek wordt ook het OPP besproken. Kinderen kunnen afhankelijk van hun leeftijd (deels) aanwezig zijn bij het gesprek.

Vrijwel iedere woensdag voor een vakantie is er een inloopochtend. Je kunt dan het werk van je kind bekijken. Deze ochtend vindt plaats van 8.30 tot 8.50 uur.

Een aantal keer per jaar organiseren de klassenouders een koffie-ochtend, waarop ouders elkaar kunnen ontmoeten. Soms is er een speciale activiteit. Wanneer de koffie-ochtenden zijn laten we weten via de nieuwsbrief.

Gedurende het jaar treden alle groepen een keer op. Hiervoor worden alle ouders en verzorgers uitgenodigd.

Per jaar bekijken we of er een inhoudelijk thema is waar ouders voor worden uitgenodigd.

Om de week versturen we op donderdag de digitale nieuwsbrief Kristal Helder.

Soms is er een tussentijds bericht, bijvoorbeeld over vervanging van een groep. Dit bericht versturen wij per mail of per bericht via de app Parro.

Contact ouders en leerkrachten

Als er behoefte is aan contact met een leerkracht, kan dat altijd. Zowel persoonlijk, telefonisch of per e-mail.

Digitale app Parro

De Kristal gebruikt de app Parro, voor heldere communicatie met de ouders van onze leerlingen. Met Parro kunnen tekstberichten en foto’s worden gestuurd naar afzonderlijke ouders of groepen ouders tegelijk.

Het gebruik van deze app is veilig: het is een gesloten omgeving waar enkel het klassenteam en de ouders toegang toe hebben. Privacygevoelige informatie blijft tussen ouders en school. De leerkracht houdt de regie over de communicatie.

Parro werkt zowel op de mobiele telefoon als op een computer of tablet.

Ouderraad

Ouders zijn onmisbaar bij de organisaties van allerlei activiteiten. De belangrijkste activiteiten die de ouderraad organiseert zijn:

— Elke zes weken vergaderen over lopende zaken binnen school
— Het (helpen) organiseren van activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en de Koningsspelen
— Innen van de vrijwillige ouderbijdrage
— De directie adviseren over zaken die spelen in de school

Ouderbijdrage

Op De Kristal doet iedereen mee. Om extra activiteiten te kunnen bekostigen, vragen wij ouders soms om een vrijwillige ouderbijdrage. Het gaat om activiteiten die de kinderen altijd erg leuk vinden, zoals excursies, het sinterklaasfeest, de kerstviering, kunst en cultuurprogramma’s of een sportdag.

Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen toch altijd meedoen.

Medezeggenschap

In onze medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders en medewerkers. De MR waakt over de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers. Over sommige onderwerpen mag de MR advies geven, over andere onderwerpen mag ze meebeslissen.

“Bij het eerste gesprek met de school meteen het gevoel van een warm bad.”
Fatima Ougajou, ouder