Ga naar de inhoud

Onderwijs

Het juiste klimaat om te leren

Onze leerkrachten en onderwijsassistenten kiezen bewust voor het SBO. Zij scheppen structuur, rust en duidelijkheid en hebben veel geduld.

Zij zorgen ervoor dat leerlingen zich veilig genoeg voelen om uitdagingen aan te kunnen. Ze hebben oog voor ieders individuele behoeften en laten hun benaderingswijze aansluiten bij de eigenheid en het niveau van elke leerling.

Visie

Onze visie is de leidraad van ons onderwijs en is gebouwd op vijf kernwaarden:
verbinding — eigenheid — groei — vertrouwen — transparantie.

Zowel leerlingen als het team ontwikkelen zich continue en leren iedere dag van elkaar. Het welbevinden van onze leerlingen staat bovenaan. Dat betekent het volgende:

Onvoorwaardelijke ondersteuning

Kinderen worden onvoorwaardelijk ondersteund door een enthousiast en professioneel team.

Gelijke kansen

We hebben oog voor diversiteit en behandelen ongelijk om zo gelijke kansen te stimuleren.

Brede talentontwikkeling

Wij stimuleren en inspireren leerlingen op een breed vlak, zodat zij hun talenten ontdekken en kunnen ontwikkelen.

Voorspelbare en liefdevolle omgeving

We bieden een voorspelbare omgeving waarin we nabij zijn, liefdevol begrenzen en niemand buitensluiten.

Uitdaging en verantwoordelijkheid

We dagen onze leerlingen passend uit en geven ze verantwoordelijkheid die ze kunnen dragen.

Klaar voor de toekomst

We halen de wereld naar binnen en bereiden onze kinderen voor op de toekomst in de maatschappij.

Opbrengstgericht

Wij werken opbrengstgericht. Het kind en de ouders weten waar wij samen aan werken.

Samenwerken

Wij werken samen met ouders/verzorgers en andere betrokkenen.

Successen vieren

Samen vieren wij onze successen en laten iedere dag weer een nieuwe dag zijn.

Op de Kristal gaat het om meer dan kennis

Alles is erop gericht dat onze leerlingen (weer) plezier krijgen in het leren. Onze leerkrachten denken dan ook in kansen en oplossingen. Wij zetten moderne en effectieve onderwijsmethoden in die aansluiten op de belevingswereld van leerlingen en bijdragen aan een rijke leeromgeving.

We stimuleren de persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit. We helpen leerlingen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Leerlingen oefenen met sociale en praktische vaardigheden die ze hun hele leven nodig hebben. Onze leerlingen krijgen dezelfde vakken als op een reguliere basisschool.

Rekenen

Rekenen

Taal, lezen, spelling en schrijven

Taal, lezen, spelling en schrijven

Wereldoriëntatie en techniek

Wereldoriëntatie en techniek

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

Spel en beweging

Spel en beweging

Sociaal emotionele ontwikkeling

Sociaal emotionele ontwikkeling

Zonder relatie geen prestatie

Relatie
Om tot leren te komen is een goede relatie tussen leerling en leerkracht essentieel. Zonder relatie geen prestatie. We zijn onvoorwaardelijk beschikbaar voor de leerling, in elke situatie. We zien altijd de leerling achter het gedrag en zoeken naar wat de leerling nodig heeft. Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede sfeer.

Autonomie
We leren onze leerlingen om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen, waarbij ze rekening houden met de ander.

Competentie
Wij zorgen voor een competent gevoel bij onze leerlingen. We zorgen dat elke leerling elke dag succeservaringen heeft. De leerkracht zorgt voor passende leerdoelen en haalbare resultaten. Hij heeft daarbij oog voor de talenten en interesses van de leerling. Wij zien het als onze opdracht om elke leerling uit te dagen en uit elke leerling het uiterste te halen.

Speciale programma’s

De Kristal kan ook leerlingen met een intensievere ondersteuningsbehoefte, die niet passen binnen het speciaal onderwijs (SO) plaatsen.

Onze OZA-groep is een groep voor jonge kinderen van 4 tot en met 7 jaar die een zeer intensief aanbod nodig hebben in het leren van schoolse vaardigheden. Daarnaast is er vanuit de jeugdzorg ondersteuning in het gezin.

De jeugdzorgwerker is medeverantwoordelijk voor de gedragsontwikkeling van de leerling. Deze persoon werkt nauw samen met de groepsleerkracht en heeft contact met de ouders/verzorgers.

Dit onderwijsarrangement heeft tot doel een observatie setting te realiseren. Dit is nodig wanneer de onderwijsbehoeften onvoldoende duidelijk blijken, ondanks meerdere interventies van de basisschool en bovenschoolse zorg. En wanneer een andere setting noodzakelijk is ten behoeve van de ontwikkeling van het kind.

Kinderen waarbij de ontwikkeling om onverklaarbare redenen stagneert en waarbij snel handelen noodzakelijk is, kunnen aanspraak maken op dit onderwijsarrangement. Het SBO doet haar best de onderwijsbehoeften van het kind in kaart te brengen en een advies te formuleren over de best passende onderwijssetting.

Het arrangement betreft een tijdelijk arrangement van 8 weken, met een mogelijke verlenging van 6 weken.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Voor elke leerling stellen we een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op, met daarin beschreven wat de lange termijn ontwikkelingsmogelijkheden van die leerling zijn. Ook maakt iedere leerkracht aan het begin van het schooljaar een groepsplan. Hierin staat uitgewerkt hoe de individuele OPP’s van de leerlingen in de groep naar voren komen.

Het OPP wordt meerdere keren per jaar met ouders besproken.

Vervolgonderwijs

Over het algemeen hebben leerlingen van de Kristal dezelfde mogelijkheden voor vervolgonderwijs als kinderen van een reguliere basisschool. Bij de schoolkeuze wordt rekening gehouden met factoren zoals leeftijd, zelfvertrouwen, werkhouding, sociaal contact en de beheersing van de leerstof. In het laatste jaar dat leerlingen op onze school zitten, vindt het schoolverlatersonderzoek plaats om te kijken welke vorm van vervolgonderwijs passend is. 

Ongeveer 95 á 100% van de leerlingen stroomt uit naar regulier vervolgonderwijs, te weten praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. Ongeveer 5% van de leerlingen gaat naar het vso-basis beroepsgericht, kader, theoretische leerweg, havo, vwo of naar een externe vorm van speciaal vervolgonderwijs.

"We moedigen de leerlingen aan om hulp te vragen. Wat heb je nodig om verder te komen? Ga het maar proberen. Van fouten kun je leren. Durf het maar. Heb vertrouwen."
Tessa Hordijk, leerkracht groep 8