Ga naar de inhoud

Organisatie

Directie en bestuur

Directie
Onze directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de communicatie naar ouders. Er is een formele scheiding van bestuur en toezicht.

Directeur: Beppie Vendrik
Adjunct-directeur: Sonja van Enk

Raad van bestuur
Het bevoegd gezag van de school is in handen van de raad van bestuur en bestaat uit twee bestuurders.

Dhr. Rob (R.A.H.J.) Damwijk
Mevr. Angela (A.) Koot
Dhr. Jeroen (J.) van den Berg (interim bestuurder)

Gewoon Speciaal Onderwijs

De Kristal valt onder stichting Gewoon Speciaal Onderwijs. 
De stichting bestaat uit vijf scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo), twee scholen voor speciaal onderwijs (so), en twee scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en een expertisecentrum.

Deze samenwerking biedt ons een groot netwerk van onderwijsprofessionals en expertise. Bijvoorbeeld vanuit het expertisecentrum, dat professionalisering, advies en coaching biedt bij zaken als thuiszitters, klassenmanagement en ontwikkelingsvragen.

Berg en Bosch School Houten

Berg en Bosch School Bilthoven

C.P. van Leersumschool

Berg en Bosch College Houten

Berg en Bosch College Bilthoven

Leerlingenraad

Een school is een maatschappij in het klein. Door de leerlingenraad ervaren ze dat ze invloed kunnen en mogen uitoefenen op plannen van de school.

De leerlingenraad vergadert maandelijks met de directie over belangrijke zaken. De leden van de leerlingenraad bespreken de zaken die hier besproken worden weer met hun eigen groep. Zo bouwen we samen met de leerlingen aan een nog betere school.

In het Leerlingenstatuut lees je meer over het waarom, hoe en wat van de leerlingenraad. Op de poster en in het filmpje kun je zien welke leerlingen er in de raad zitten. Na iedere vergadering verschijnt er in de Kristal Helder een kort verslag. Hieronder kun je deze zaken inzien. 

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de lange termijn van de organisatie. Ze houdt toezicht op de financiële gezondheid, de risico’s en de uitvoering van de strategie.

Leden van de raad van toezicht
B. (Bart) Bruyns — voorzitter
E.G.A. (Evelyn) Poortvliet — lid
G. (Rits) Verkerk — lid
G. (Gerrianne) Hazewinkel — lid
E. (Esther) Overweter – lid

Medezeggenschapsraad

In onze medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders en medewerkers. De MR waakt over de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers. Over sommige onderwerpen mag de MR advies geven, over andere onderwerpen mag ze meebeslissen.

Leden van de MR
namens de ouders: Jorien Tabbers en Fatima Ougajou
namens het team: Maaike Kruisdijk en Judi Poels

Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad

Onze school is onderdeel van Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs. Deze stichting heeft een eigen gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten ook twee vertegenwoordigers van onze school.

Leden GMR
namens de ouders: (vacature)
namens het team: André van Boordt